Vedtekter

Vedtekter for Longyearbyen Fotoklubb

§ 1 Navn

 • Klubbens navn er Longyearbyen Fotoklubb

§ 2 Formål

 • Klubben er en interesseorganisasjon for fotointeresserte.
 • Den skal ivareta medlemmenes fotointeresser og tilrettelegge for et felles fotomiljø gjennom aktiviteter som:

– Medlemsmøter, kurs, foredragsvirksomhet og turer

§ 3 Medlemskap

 • Medlemskap i Longyearbyen Fotoklubb er åpen for alle som har tilhørighet til Svalbard.
 • Styret avgjør søknad om medlemskap.
 • Innvilget medlemskap er gyldig så lenge kontingent er betalt.
 • Eksklusjon av medlemskap avgjøres av styret.

§ 3.1 Æresmedlemskap

 • Æresmedlemskap i Longyearbyen Fotoklubb kan tildeles en person som har gjort en særskilt god innsats for klubben.
 • Alle medlemmer i klubben kan foreslå kandidater til æresmedlemskap. Vedtak om tildeling gjøres av styret.
 • Æresmedlemskapet innebærer livslangt medlemskap uten å betale medlemskontingent.

§ 4 Kontingent

 • Klubbåret følger kalenderåret.
 • Kontingenten fastsettes av årsmøtet og gjøres gjeldende for det påfølgende år
 • Kontingenten skal betales innen 30. januar.
 • Kontingenten kan ikke justeres i løpet av året.
 • Medlemmene hefter ikke for klubbens forpliktelser utover eventuelt innbetalt innskudd eller kontingent.
 • Er kontingent ikke betalt etter purring, blir medlemmet strøket fra medlemslisten med umiddelbar virkning.

§ 5 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom hvert årsmøte og skal lede klubben i samsvar med de til enhver gjeldende lover.

 • Styret skal bestå av 7 medlemmer:
  – Leder
  – Nestleder
 • 5 Styremedlemmer som ivaretar følgende funksjoner:
  – Sekretær
  – Kasserer
  – Arrangement- og tur
  – Kalender
  – Printing
  – Utstilling
 • Styret konstituerer seg selv.
 • Styret skal kollektivt lede klubben.
 • Ved styremøter skal alle medlemmer av styret innkalles.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er til stede.
 • Valgkomiteen består av to medlemmer og ett varamedlem.

§ 5.1 Styrets plikter

 • Styret skal foreta den daglige driften av klubben og klubbens møter.
 • Sekretær skal føre møteprotokoll på alle møter og besørge klubbens korrespondanse i samråd med styret. Referat fra styre- og medlemsmøter skal være tilgjengelig for medlemmene.
 • Kasserer skal sørge for klubbens regnskap og kreve inn kontingent.
  Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember
 • Styret har fullmakt til å oppnevne / opprette nødvendige komiteer ved behov, f.eks ved spesielle oppdrag eller funksjoner.
 • Styret skal gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes / opprettes

§ 6 Årsmøte

 • Årsmøte er klubbens øverste myndighet.
 • Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig, uavhengig av antall fremmøtte medlemmer.
 • Alle godkjente medlemmer har tale og stemmerett på årsmøtet: Godkjent medlem er et medlem som har betalt kontingent for siste eller inneværende år.
 • Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til styret eller til et møtende medlem.
 • Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 • Øvrige vedtak treffes ved alminnelig flertall.
 • Det skal føres protokoll for årsmøtet.

§ 6.1 Ordinært årsmøte

 • Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars.
 • Innkalling til årsmøtet skal skje med minimum 3 ukers varsel.
 • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være fremsendt til styret minimum 2 uker før årsmøtet.
 • Årsmøtet skal velge egen ordstyrer
 • Bare medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet

§ 6.2 Saksliste på årsmøte

Ordinert årsmøte skal behandle følgende:

 • Styrets årsberetning
 • Regnskap
 • Kontingent
 • Innkomne forslag
 • Valg

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen.

§ 6.2.1 Valg av styret

Årsmøtet skal velge klubbens styre. Valget skal være skriftlig hvis alminnelig flertall på årsmøtet krever dette.

 • Det velges leder for to år.
 • Øvrige styremedlemmer velges for to år.
  Valg gjennomføres annethvert år for halvparten av styremedlemmene.
 • To varamedlemmer til styret velges for ett år av gangen.

§ 6.2.2 Valg av klubbens komitéer

Det skal på årsmøtet velges 1 medlem til hver av følgende komitéer:

 • Kalenderkomité
 • Printekomité
 • Utstillingskomité
 • Arrangement- og turkomité
 • Jurykomité

Medlemmet velges inn for ett år av gangen.

§ 6.2.3 Valg av materialforvalter

Årsmøtet skal velge en materialforvalter som skal ha oversikt og orden på klubbens utstyr.

 • Materialforvalter velges for to år

§ 6.2.4 Valg av valgkomité

Årsmøtet skal velge en valgkomité som skal fremlegge forslag på styre, medlemmer til klubbens komiteer og materialforvalter til neste årsmøte.

Valgkomiteen består av 3 personer og velges for 2 år slik at en er på valg ett år og to er på valg påfølgende år.

§ 6.3 Ekstraordinært årsmøte

 • Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst 5 medlemmer skriftlig krever det.
 • Innkalling sendes medlemmene med minst 2 ukers varsel.

§ 7 Medlemsplikter

 • Klubbens medlemmer plikter å rette seg etter de vedtak og retningslinjer som er fattet av årsmøtet og valgt styre.

§ 8 Oppløsning

 • Oppløsning av klubben vedtas av ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.
 • Det avgjøres deretter ved alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.

Revidert sist 12.03.2013

Share